21 Apr

Trang admin với chức năng đơn giản (Phần 1) 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Để cũng cố các kiến thức đã học hôm nay chúng ta sẽ tạo một trang admin đơn giản, chúng ta chỉ xử lý trên ba bảng Thể loại, Loại Tin, Tin và qua bài này chúng ta cũng sẽ được tìm hiểu cách load dữ liệu lên combobox và có dùng ajax, tìm kiếm, phân trang…

1.Tạo các folder

site
Để thuận tiện lưu trữ và dễ dàng link tới các file các bạn nên tạo một new site để quản lý project của mình nhé.

folder admin: bao gồm tất cả các file xử lý, và giao diện admin

Trong folder admin  bao gồm:

folder images: chứa các hình ảnh muốn di chuyển tới folder uploads (không cần thiết bạn có thể bỏ)

folder js: chứa các file và thư viện javascript

folder modules: chứa các xử lý , liệt kê của thể loại , tin ,loại tin và các file giao diện, file kết nối…

file index: chứa giao diện

file login

folder style: chứa các file css

Các bạn tạo các file trước tới bước nào ta mở file tới đó để làm.

File cơ sở dữ liệu tải tại đây 

Ở bài này chúng ta chỉ sử dụng các bản tin , thể loại , loại tin, các bảng khác không cần thiết bạn có thể drop đi

2. Tạo giao diện

  • Tạo file header: chứa logo và tên admin đăng nhập vào và nút đăng xuất
  • Tạo file menu: ở đây mình làm menu tĩnh bạn có thể tạo một bảng menu để hiển thị từ cơ sở dữ liệu lên, các bạn từ vội nhìn vào link của thể a mình sẽ giải thích kĩ ở các phần sau
  • Tạo file content: ở trang admin này thì nội dung của header , menu , footer là cố định còn nội dung của phần content là động có sự thay đổi bạn dùng swicth hay if để đưa ra những điều kiện ràng buộc để khi nào nội dung được hiển thị lên phần content.
  • Tạo file footer: nội dung bạn muốn hiển thỉ ở phần footer
  • Từ các file header, menu, content, footer bạn include vào trang index để tạo thành một giao diện hoàn chỉnh

3. Viết chức năng thống kê

Bước 1 .

Bạn mở file classDB.php đã tạo ở phần 1 đây là lớp chứa các phương thức được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần và bỏ đoạn code ở dưới vào file

==============================================================================

Tóm tắt sơ lược lại hướng đối tượng

Class: giống một mẫu tin nhỏ lưu trữ  các mô tả giống nhau của  các đối tượng đó như đặc tính (gọi là thuộc tính ) , hành vi(gọi là phương thức)

Đối tượng :là đặt biệt hóa của class, nêu rõ các đặt trưng của đối tượng đó thông qua các đặt tính, hành vi trong class

Ví dụ:

Class Động Vật :thuộc tính tiếng kêu, phương thức ăn

Đối tượng :

Chó: tiếng kêu: gâu gâu, ăn:cơm

Bò: tiếng kêu: bò bò, ăn :cỏ

Phạm vi biến hay là quyền truy xuất

public: trong phạm vi lớp đó

protected:phạm vi lớp đó và các lớp con kế thừa

private:trong phạm vi lớp đó

Hàm __construct() hoặc viết đúng tên class db() là hàm khởi tạo, tự động thực thi khi tạo mới một đối tượng ví dụ $db=new db()

Truy cập thuộc tính của lớp : $this-><thuộc tính>

Tới những phần nào mình sẽ củng cố lại kiến thức tới đó nhé

==============================================================================

Giải thích các hàm

Hàm getdata($sql) dùng để thực thi truy vấn như các truy vấn thêm xóa sửa

Hàm fetchrow() hàm dùng để hiển thị nội dung từ cơ sở dữ liệu ra

Bước 2

Mở file classquantritin.php lên đây là file chứa các phương thức được dùng riêng cho từng bảng hay được dùng ít.

file classquantritin.php kế thừa từ file classDB.php

Tóm tắt kế thừa là gì

Lớp kế thừa sẽ nhận được tất cả các phương thức và thuộc tính cảu lớp cha, kể các thành phần mà lớp cha đã thừa hưởng, ngoại trừ hàm khởi tạo

Để kế thừa ta dùng:  lớp con extends lớp cha

Chúng ta đã có 2 lớp classDB và classquantritin  để dùng các phương thức thì chúng ta cần khai báo đối tượng

Bạn mở file index.php lên và chèn vào đoạn code sau

Tiếp đến bạn mở file thongke.php và chèn đoạn code dưới vào

Chúng ta đã tạo đối tượng $quantri bên trang index.php rồi bên trang thống kê chúng ta chỉ cần trỏ tới phương thức để lấy dữ liệu ra

tk

4. Modules thể loại

mdtheloai

Bước 1: Mở file classquantritin.php lên ta viết phương thức liệt kê

Liệt kê tất cả các dữ liệu trong bảng thể loại, bỏ đoạn code sau vào file

Bạn gọi lại 2 phương getdata() và hàm fetchrow() của classDB để thực thi câu truy vấn và lấy tất cả dữ liệu trong bảng

Để lấy hết các dữ liệu chúng ta dùng hàm while để duyệt, chúng ta tạo biến $array kiểu mảng lưu trữ các dữ liệu được duyệt qua.

Bước 2 : Mở file lietke.php lên và bỏ đoạn code sau vào file

Ta gọi phương thức ListTheLoai() và được gán vào biến $array;
Tiếp sau đó ta dùng foreach để lấy các giá trị ra và show dữ liệu lên trang admin

dstheloai

Bước 3:  Mở file classquantritin.php lên ta viết phương thức thêm

Phương thức thêm thể loại chỉ sử dụng hàm getdata()  của   classDB.php để thực thi câu truy vấn insert

Bước 4 : Mở file them.php file này chúng ta sẽ tạo form thêm

Cái này chủ yếu là html nhưng bạn chú ý chỗ action  đường dẫn phải chính xác nhé, thứ 2 cần chú ý là đặt biến name để qua file xử lý gọi dữ liệu nhập từ form

showgiaodien

Để hiển thị như trên bạn mở file main.php để include lietke.php  và them.php vào

Trong file main.php ta chia thành 2 cột left và right, left . Cột right phần tĩnh  ta liệt kê dữ liệu còn cột left động vì hiển thị form thêm và form sửa

Để biết khi nào form thêm hay sửa ta dùng biến tacvu được hiển thị trên link nếu tacvu =”them” thì hiện form thêm bằng cách include file them.php  còn tacvu=”sua” thì hiện form sửa

Mặc định khi nhấn quản lý thể loại trên menu đã có tacvu=them

Còn khi nào nhấn vào nút sua

thì sẽ   có link có tác vụ sửa

Bước 4:  Mở file classquantritin.php lên ta viết phương thức sửa

cũng tương tự như file thêm ta cũng dùng getdata() để thực thi truy vấn update

Còn phương thức ChiTietTheLoai()  khi click vào nút sửa thì dữ liệu muốn sửa được  hiển thị lên form

Bước 5:  Mở file sua.php lên  file này chúng ta tạo form sửa

suatheloai

Bước 6:  Mở file classquantritin.php lên ta viết phương thức xóa

Bước 7: Bây giờ mở file xuly.php lên

Xử lý thêm xóa sửa, nếu nhấn nút thêm thì dùng phương thức ThemTheLoai(), nếu nhấn nút sửa thì dùng phương thức CapNhatTheLoai() còn lại thì dùng phương thức XoaTheLoai()

Tổng kết file classquantritin.php

5. Lời kết.

Qua phần 1 chúng ta đã tạo được giao diện và xử lý phần thống kê và thể loại và làm quen cách viết hướng đối tượng đơn gian để tóm gọn code dễ quản lý và sửa chữa. Chúng ta sẽ làm tiếp ở phần 2. Chúc các bạn học tốt và vui vẻ.