07 Nov

Thuộc tính width height trong css 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Thuộc tính width height  trong css chúng có tác dụng quy định kích thước về chiều rộng, chiều cao của hình ảnh hoặc một đoạn văn bản hay các khung trong HTML, thuộc tính width height  trong css rất có ít cho người sử dụng nếu muốn quy định kích thước cho thuộc tính cần. Ngoài ra các bạn có thể xem và tìm hiểu thêm tại đây

 1. Thuộc tính height  trong css

Thuộc tính height còn được gọi là thuộc tính chiều cao, quy đinh chiều cao cho các thẻ hoặc các khung hay hình ảnh v.v… Để cho các bạn hiểu rõ hơn về thuộc tính height và sử dụng như thế nào mình sẽ làm một ví dụ nhỏ cho các bạn hiểu.

VD: mình sẽ tạo ra 1 thẻ <p> và cho thẻ <p> có chiều cao là 100px; và mình sẽ cho thẻ <p> có màu vàng để các bạn có thể nhận ra được. Chúng ta cùng xem kết quả nào.

thuộc tính height trong css

thuộc tính height trong css

Kết quả đúng như ý ta muốn. thật quá tuyệt

2. Thuộc tính width trong css

Qua ví dụ về thuộc tính height. Các bạn có tự hỏi là: làm sao cho chiều rộng của nó ít lại không?? Có đấy, thuộc tính width sẽ giúp bạn làm điều đó. Chúng ta bất đầu nhé.
Như ví dụ ở thuộc tính height mình sẽ làm cho nó có chiều rông nhỏ lại bằng thuộc tính width, mình sẽ cho nó có chiều rộng là 200px;

Và đây là kết quả của chúng ta, và chiều rộng bây giờ chỉ còn 200px;

thuộc tính width trong css

thuộc tính width trong css

*Chú ý: nếu như không quy định thuộc tính wight height trong css thì nó sẽ lấy giá trị mật định.
Các bạn cũng có thể làm tương tự như thế với hình ảnh hay thẻ <div> v.v..

Một số từ khóa có thể tìm kiếm:
-thuộc tính height
-thuộc tính width
-thuộc tính height trong css
-thuộc tính width trong css
-thuộc tính width height trong css