26 Jan

Rate this post

Thuộc tính position trong css dùng để xác định một tọa độ trên trang.
cách khai báo position: Giá_trị;

Có các giá trị như sao: absolute, fixed, inherit, relative, static, và các thuộc tính điều chỉnh vị trí.
top: cách tọa độ top
right: cách tọa độ right
bottom: cách tọa độ bottom
left: cách tọa độ left

Vd: mình sẽ tạo ra 3 khối hình vuông chồng lên nhau và sử dụng thuộc tính z-index để xác định vị trí từng khối. ngoài ra bạn có thể thay đổi vị trí để cho phù hợp với sở thích

Kết quả hiển thị của Thuộc tính position trong css
Thuộc tính Position trong css
Tiếp theo mình sẽ làm thêm một ví dụ về Thuộc tính position trong css là khối thứ 2 sẽ nằm bên trên khối thứ nhất và cách một khoảng bottom 15px  và right 15px

Kết quả hiển thị được
Thuộc tính Position trong CSS
Chúc các bạn thành công

Các từ khóa liên quan tới bài viết:
-Thuộc tính Position trong css
-Các thuộc tính position trong css
-Các thuộc tính của position trong css
-Thuộc tính position absolute
-Thuộc tính position