11 Oct

Rate this post

Khai báo biến và hằng số trong PHP

Khi tìm hiểu một ngôn ngữ nào chúng ta luôn có khái niệm biến và hằng , và php cũng vậy, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu nhé.

 

1.Chương trình Hello world

Đây là một bài kinh điển nhất ngôn ngữ nào cũng phải xuất được ra màn hình. Để xuất ra ta dùng cú pháp lệnh sau:

Ví dụ: Xuất ra dòng lệnh hocthietkeweb.net xin chào các bạn !

Bước 1: Bạn hãy mở chương trình server Xampp hoặc tương tự, mình sử dụng xampp để chạy nhé :).

Bước 2: Bạn vào phần mềm thiết kế web lên tạo một file index.php nằm trong thư mục htdoc

Bước 3: Chúng ta mở file index.php mới tạo lên và viết code:

hoặc

<?php echo " hocthietkeweb.net xin chào các bạn !"; ?>

Bước 4: Bạn mở trình duyệt lên và gõ đường dẫn localhost/index.php nếu bạn đã đổi port thì localhost:[port]/index.php

Nếu bạn làm đúng thì sẽ có kết quả là hocthietkeweb.net xin chào các bạn !

Ghi chú: Ở bước 3 ta có xuất chuỗi ra màng hình bằng dấu nháy kép và dấu nháy đơn đều in ra được màng hình cùng một kết quả là hocthietkeweb.net xin chào các bạn ! . Đến  hiển thị biến trên trình duyệt mình sẽ so sánh cách dùng nháy đơn và nháy kép. 

2.Ghi chú code

Trước khi tìm hiểu khai báo biến và hằng mình muốn giới thiệu cho bạn cách ghi chú code. Lý do mình muốn  giới thiệu trước vì mình thấy có nhiều bạn code ít khi ghi chú code, nếu chương trình bạn chỉ có 10 dòng code thì việc tìm kiếm và sửa lỗi rất dễ, nhưng lên vài trăm code hay những code bất ngờ nãy sinh và viết ra, một ngày nào đó nhìn vào code không hiểu mình viết gì, ví dụ trong khai báo biến có những tên dài viết tắt có thể ghi chú lại.

PHP hỗ trợ chúng ta 2 cách để ghi chú:

  • Ghi chú trên một dòng: // nội dung cần ghi chú
  • Ghi chú một đoạn code:/*nội dung cần ghi chú*/

Ví dụ:

 

3.Khai báo biến

Biến được xem như một thành phần để lưu trữ tạm thời các giá trị. Các giá trị này có thể là số, văn bản hoặc các dạng dữ liệu phức tạp.

Biến trong PHP được bắt đầu “$“, theo sau là một tên biến. Cứ nhớ php rất giàu đi đâu cũng cầm dola ($) đi theo. Chúng ta không cần khai báo kiểu dữ liệu cho biến vì php tự ngầm hiểu khi bạn gán giá trị cho biến.

Tên biến hợp lệ phải bắt đầu là một chữ cái hay một đường gạch dưới (_), theo sau đó có thể là bất kỳ chữ cái, số hoặc là (_).

Ví dụ

Ở trên mình có cho một ví dụ $var , $Var khi gán sẽ lưu trữ độc lập nhau, vì PHP là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường

Gán giá trị cho biến:

Để gán giá trị cho biến ta dùng toán tử phép gán =

4.Hiển thị biến lên trình duyệt

Lúc đầu chúng ta làm bài chương trình xuất hello world! ra màn hình một cách trực tiếp, chúng ta đã học qua khai báo biến ta hãy viết khai báo biến để lưu và xuất ra màn hình

Ví dụ :

Lúc đầu mình có nói tới phần này so sánh cách dùng dấu nháy đơn và dấu nháy kép, bạn nhìn lên ví dụ chắc bạn đang thắc mắc tại sao in ra kết quả khác nhau, không giống như bài xuất hello world đúng không dưới đây sẽ giải thích thắc mắc của bạn.

Phân biệt ngoặc đơn và kép :
– Chuỗi sử dụng ngoặc đơn được lưu trữ như một chuỗi bình thường.
– Chuỗi sử dụng ngoặc kép được lượng giá các biến và kí tự đặc biệt
trong chuỗi trước khi lưu trữ.

5.Khai báo hằng

Hằng là một biến nhưng bạn không thể thay đổi giá trị của nó và cách khai báo hằng cũng khác với khai báo biến

Cú pháp: define(‘tenhang’,’giatri ‘) ;

Trong đó

define: hàm tạo biến hằng

tenhang: chúng ta tự đặt , mình khuyên bạn in hoa tên hằng để phân biệt biến thường

giatri: giá trị của hằng

Ví dụ:

 

6.Kiểm tra kiểu dữ liệu và nội dung biến

Nhiều khi ta muốn biết kiểu dữ liệu của biến nào đó php có cho mình một hàm để kiểm tra var_dump($tenbien).

Ví dụ

Mình giới thiệu các bạn hàm kiểm tra nội dung biến thường dùng nhất là:

  • isset($tenbien);// kiểm tra tên biến có tồn tại không
  • empty($tenbien);//kiểm tra biến có rỗng không

7.Lời kết

Qua bài này mình hi vọng có thể nắm chắc nền tảng cơ bản khai báo biến và hằng, vì tất cả các chương trình bạn viết sau này đều sử dụng biến và hằng và dễ dàng tiếp thu các loạt bài tiếp theo. Bài tiếp theo mình giới thiệu về Biểu thức cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp trong PHP