06 Apr

Rate this post

Trước đây chúng ta chỉ xây dựng website bằng html và dữ liệu chúng ta tự nhập cùng với các thẻ html, website đó gọi là website tĩnh, qua bài này chúng ta sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu và hiển thị dữ liệu ra trình duyệt đây là bước đầu tiên và là nền tảng của website động.

1.Kết nối database

Bước 1: Ta sẽ tạo database, bảng table có dữ liệu

Tạo database

db

Nhấn Create để tạo mới database

Tạo table

 • Bằng giao diện

tb

tb2idSP ta cho là khóa chính Primary Key và cho tự động tăng AUTO_INCREMENT

 • Tạo bằng lệnh
Bây giờ ta insert dữ liệu vào .

  Tạo bằng lệnh

 Tạo bằng bảng

insert

Bước 2: Ta viết kết nối database

Kết nối dùng mysql

Kết nối dùng mysqli

Hai kết nối trên tương tự giống nhau mình giải thích một cái thôi cái kia cũng tương tự

Trong đó

mysql_connect(servername, username,password)

 • servername: xác định server cần phải kết nối tới
 • username: xác định tên người dùng đăng nhập vào hệ thống
 • passworad: xác định mật khẩu của người dùng nếu không đổi mật khẩu thì mặc định là ” “

mysql_select_db(database,connection )

 • database:  xác định tên database trong phpmyadmin cần làm
 • connection: xác định kết nối

mysql_query(query,connection)

 • query: câu lệnh truy vấn được gửi đi
 • connection: tương tự ở trên

2.Hiển thị dữ liệu

Để show dữ liệu chúng ta sẽ dùng câu lệnh, hàm

Trong đó

 • Select: các cột cần lấy, lấy hết thì dùng *, hoặc lấy giá trị từ các hàm Count(*|tencot), Max(*|tencot)…
 • From: bảng dùng để lấy
 • where: lấy dữ liệu cần thỏa mãn điều kiện nào đó .

 mysql_query(): để truy vấn vào cơ sở dữ liệu

mysql_num_rows(): đếm số dòng trong bảng dữ liệu

 • Duyệt dữ liệu theo  một dòng mysql_fetch_row(data)
 • Duyệt dữ liệu một mảng: mysql_fetch_array(data) 
 • Duyệt dữ liệu theo đối tượng : mysql_fetch_object(data)

Trong đó:  data  là tham số bắt buộc, xác định con trỏ dữ liệu , là kết quả trả về của mysql_query.

Chúng ta đã có database demo , bảng sản phẩm có dữ liệu ở trên bây giờ chúng ta sẽ show dữ liệu ra table nhé.

 

Sau đó bạn mở trình duyệt lên

in

 

3.Lời kết

Hôm nay ở bài này chúng ta đã kết nối được cơ sở dữ liệu mysql và hiển thị dữ liệu lên trình duyệt, đây là bước đầu để các bạn tạo một website động rồi đấy. Chúc các bạn học tốt và vui vẻ.