19 Mar

Chuỗi kí tự trong PHP 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Nội dung trên website đều được hiển thị ở dạng chuỗi là chủ yếu nhất, ngoài ra có các file hình ảnh, video và các thông tin người dùng nhập vào cũng ở dạng chuỗi. Vì thế bạn cần phải nắm chắc và sử dụng một các thuần thục để xử lý ở dạng chuỗi một cách tốt nhất.Trong bài này chúng ta sẽ xem một số cách xử lý thường được sử dụng để thao tác với chuỗi.

1. Khái niệm chuỗi

Chuỗi chứa các chữ cái, ký tự ASCII, kí tự số. Nội dung phải được đánh dấu nơi bất đầu nơi kết thúc.

Mình đã so sánh dấu nháy kép và nháy đơn trong bài Khai báo biến và hằng trong PHP  

2. Một số hàm xử lý chuỗi

 • Explode(“$separator”,$str) tách chuỗi dài thành các chuỗi con dựa trên dấu phân cách và lưu kết quả vào mảng.
  Trong đó:
  $str: chuỗi bạn cần tách
  $separater: dấu phân tách như  . / –
  Ví dụ:
  Bước 1: Bạn tạo một file Tachchuoi.php lưu vào htdoc
  Bước 2: Bạn tạo một form để nhập dữ liệu chuỗi
  Bước 3: Bạn sẽ việt một hàm xử lý tách chuỗi với dấu phân cách bằng dấu (.) bạn có thể thay dấu phân cách khác nhớ phải thay đổi dấu phân cách trong hàm explode
  Kết quả: explode

   

 • Implode(“$separator”,$array) hàm này ngược với hàm explode là đưa dữ liệu từ mảng thành chuỗi
  Ví dụ:Tạo một mảng ngẫu nhiên với n phần tử,  sau đó  xuất  mảng ra ở dạng chuỗi.
  Bước 1: Tạo form implode
  Bước 2: Ta viết hàm tạo mảng ngẫu nhiên ta có thể dùng hàm mt_rand và xuất ra ở dạng chuỗi.implode1
  Bước 3: Toàn bộ code

   

 • str_replace($chuoitim,$chuoithaythe,$chuoicha): Hàm tìm và thay thế một chuỗi con trong chuỗi cha. 

   Ví dụ: Thay thế một phần tử trong một dãy số
  Bước 1 Bạn tạo một form như hình
  replace
  Bước 2Đoạn code thay thế

   

 • addslashes(): để biến một chuỗi có thể lưu trữ trong CSDL, ví dụ: dấu ->\”

   

 • str_repeat(“str”,n) lặp lại str n lần

   

 • strlen(“str”): cho biết chiều dài của chuỗi str

   

 • strrev(“str”): đảo ngược chuỗi str

   

 • strpos(“$chuoicha”,$chuoicon”):cho biết vị trí chuỗi $chuoicon trong chuỗi cha

   

 • trim(),rtrim(),ltrim(): dùng cắt khoảng trống chuỗi ở bên trái ltrim() và cắt bên phải là rtrim, ngoài ra muốn cắt khoảng trống hai bên chuỗi là trim().

   

 • strtolower($str) chuyển tất cả các chuỗi $str có các kí tự hoa thành thường

   

 • substr(“$chuoicantach”,”vitribatdau “,dodai) tách một chuỗi con từ một chuỗi

   

 • join(): nối các phần từ trong mảng lại thành một chuỗi giống như hàm implode()

   

 • md5(): mã hóa chuỗi thành 32 kí tự

   

3. Một số hàm so sánh chuỗi

Trong PHP có hai toán tử dùng để so sánh chuỗi.

 • Toán tử == chỉ so sánh nội dung không liên quan tới dữ liệu(tự động chuyển kiểu dữ liệu)
 •  Toán tử === so sánh nội dung lẫn kiểu dữ liệu

Ví dụ:

Ngoài ra PHP còn có các hàm so sánh chuỗi

 • strcmp($str1,$str2): so sánh hai chuỗi với nhau.
  Trả về 0: nếu hai chuỗi bằng nhau
  Trả về >0: nếu str1 dài hơn chuỗi str2
  Trả về<0: nếu str 2 dài hơn chuỗi str 1
  Ví dụstrcmp
  Bước 1: tạo form so sánh
  Bước 2 Viết code so sánh 2 chuỗi
   
 • strcasecmp($str1,$str2) chuyển đổi các chuỗi về chữ thường rồi mới so sánh. Kết qủa trả về giống hàm strcmp() nhưng tốt hơn vì chuyển về kiểu thường

 

4. Lời kết

Qua bài này mình đã giới thiệu cho các bạn các hàm xử lý chuỗi cơ bản và thường dùng nhất, nhưng những hàm trên chỉ là một số ít. Bạn có thể tham khảo thêm ở http://php.net/ref.strings . Bạn nắm chắc những hàm trên vì sử dụng rất nhiều trong quá trình làm việc sau này của bạn. Chúc các bạn học tốt!. Chúng ta xem bài tiếp theo nhé.